+31 10 2801000 [email protected]
North Sea Port baggert om haven Vlissingen beter bereikbaar te maken

North Sea Port baggert om haven Vlissingen beter bereikbaar te maken

Het havengebied Vlissingen is vanaf eind februari bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. North Sea Port begon in december met het baggeren van drempels in het vaargebied Wielingen.

Door het weghalen van deze drempels voor de Nederlandse kust wordt de toegang tot het havengebied Vlissingen-Oost voor schepen met een diepgang tot 16,5 meter verzekerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor opvaart van schepen met een diepgang van 17 meter sterk verbeterd. North Sea Port behoort dan tot de diepst bevaarbare havens van Europa. Over de verbetering van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid werd meer dan tien jaar gesproken.

Diepliggende schepen met bestemming Vlissingen-Oost hadden al jaren geregeld te maken met vertragingen. Als het getij niet hoog genoeg is, liggen er letterlijk drempels in de weg ter hoogte van de Wielingen voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Capesizers met lading voor bedrijven lukt het dan niet de drempels in de vaargeul te passeren. Ze moeten op zee wachten of uitwijken naar andere havens. Ook kwam het voor dat schepen niet volledig volgeladen naar het havengebied Vlissingen vaarden, wat de duurzaamheid niet ten goede komt.

De huidige vaargeul op zee van en naar het havengebied Vlissingen heeft een breedte van 500 meter. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een zogenaamde ‘maatwerkgeul’. In plaats van de ondieptes in de vaargeul over de volledige breedte te verwijderen, wordt de vaargeul over een breedte van 180 meter ‘op maat’ aangepakt. De baggerspecie wordt enkele kilometers verderop verspreid in een dieper gelegen deel. Door deze innovatieve aanpak hoeft er slechts 600.000 m³ specie te worden verplaatst. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van twee voetbalvelden vol specie tot 60 meter hoog. De werkzaamheden kosten 2,5 miljoen euro. Het Nederlandse Rijk draagt de helft bij.

Topjaar voor containeroverslag in Rotterdam

Topjaar voor containeroverslag in Rotterdam

Foto: Freek van Arkel.De Rotterdamse haven heeft afgelopen jaar goede zaken gedaan met de overslag van containers. Die steeg in 2017 met meer dan 12%, een uitzonderlijk sterke groei, aldus Havenbedrijf Rotterdam. Tegenover de sterke groei in containers stonden dalingen van de overslag van zowel droog als nat massagoed, waar bijvoorbeeld kolen en olie onder vallen. De totale goederenoverslag nam met 1,3% toe. In 2016 was nog sprake van een daling.

Het havenbedrijf plukte ook financieel de vruchten van de sterke groei bij het containervervoer. De omzet nam met 4,6% toe tot 712 miljoen euro. De winst viel met een zesde terug naar 187 miljoen euro, maar dat komt doordat afgelopen jaar voor het eerst vennootschapsbelasting moest worden betaald.

‘De Rotterdamse haven heeft een goed jaar achter de rug’, concludeert bestuursvoorzitter Allard Castelein. ‘Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit.’ Ook over het hoge niveau van de investeringen is de topman tevreden.

Voor 2018 voorziet het havenbedrijf een verdere groei van de overslag, al zal het containervervoer de zeer sterke prestaties van 2017 waarschijnlijk niet kunnen evenaren. Een belangrijke uitdaging dit jaar wordt de voorbereiding op het Britse vertrek uit de Europese Unie, aldus Castelein.

Wethouder wil kolen uit Rotterdamse haven

Wethouder wil kolen uit Rotterdamse haven

De Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser kreeg woensdag van een petitie overhandigd tegen de contractverlenging van kolen overslagbedrijf EMO, de grootste kolenoverslag van Europa. De wethouder gaf aan sympathiek te staan tegenover de petitie en zo snel mogelijk van de kolen af te willen. Hij wilde daar echter geen datum aan verbinden.

Visser gaf aan al veel te doen om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven uit te faseren: in gesprek met overslagbedrijf EMO, om tafel bij het bij het havenbedrijf en op bezoek bij minister Wiebes om aan te dringen op een kolentaks. Het specifieke verzoek – om alles op alles te zetten om te voorkomen dat het contract van de kolenoverslag nu tot 2043 verlengd wordt – legt hij echter naast zich neer. Hij zegt daarover niet te gaan.

Vatan Hüzeir, initiatiefnemer van de petitie, is blij te horen dat de D66-wethouder meer doet dan hij tot nu toe liet blijken. Toch vindt Hüzeir dat de wethouder een stuk verder moet gaan: ‘De voorgenomen contractverlenging gaat lijnrecht in tegen de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Politiek gezien kan de wethouder een sterk statement maken en alle wegen bewandelen om voor dit contract te gaan liggen. In plaats daarvan wijst de wethouder op verantwoordelijkheid van anderen.’

Het Rotterdams Klimaat Initiatief verzamelde de afgelopen weken tweeduizend steunbetuigingen voor de petitie, op straat en online. Rotterdammers en andere bezorgde burgers roepen havenwethouder Visser in de petitie op het huurcontract met de kolenoverslag met maximaal vijf jaar te verlengen, in plaats van de nu voorgenomen 25 jaar.

Waddenslib uit Eemshaven naar akkers

Waddenslib uit Eemshaven naar akkers

Waddenslib afkomstig uit de Eemshaven is vorige week naar een akker van de proefboerderij Op de Es in het Drentse Zeijen gebracht. Ook is er waddenslib naar een aantal overige participerende agrariërs gebracht. Groningen Seaports ‘experimenteert’ al enkele jaren samen met een aantal agrariërs om dit waddenslib te gebruiken ter verbetering van zandgrond. Er is ervaring opgedaan met het op verschillende manieren winnen van het slib in de haven. Ook de ervaringen van de agrariërs in het project zijn veelbelovend.

Praktijktesten wijzen uit dat het zout prima wordt opgenomen door de planten. Het waddenslib heeft een positief effect op de mineralengehaltes in het gewas en het heeft eveneens een positief effect op het suikergehalte. Dit zijn allemaal ervaringen die in de praktijk bij veehouders en akkerbouwers in de Veenkoloniën zijn opgedaan. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de ministeries LNV en I&W en maakt onderdeel uit van het programma EemsDollard 2050. Het schone slib bevindt zich in een speciaal hiervoor aangelegde depot in de nabijheid van de Beatrixhaven in de Eemshaven.

Winstherstel bij Ter Haak Groep

Winstherstel bij Ter Haak Groep

De Amsterdamse Ter Haak Groep (overslagbedrijf USA) zag het nettoresultaat over 2016 verbeteren van 46.500 euro naar bijna 742.000 euro. Dat blijkt uit de recent gedeponeerde jaarcijfers van eigenaar Ter Haak Beheer. De omzet liep daarentegen over het verslagjaar 2016 terug met ruim 10% naar 21,4 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat uitkwam op bijna 1,2 miljoen euro (2015: 386.00 euro).

Het verbeterde resultaat kwam onder meer tot stand door een lagere inkoopwaarde (-2,7 miljoen euro) van de omzet en een slechts beperkte stijging van de bedrijfskosten. Daarnaast werden aanvullende huurverplichtingen van rond de 1,5 miljoen euro buiten de boeken gehouden. Daarbij gaat het onder meer om leaseverplichtingen ter waarde van 1,3 miljoen euro voor heftrucks, andere machines en een mobiele kraan.

Ter Haak Beheer wist verder het negatief groepsvermogen in het fiscale jaar 2016 terug te brengen met 2 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro. Daarbij werd de langlopende schuldenlast gereduceerd van bijna 7 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro. De kortlopende kredieten bleven met ruim 10 miljoen euro nagenoeg gelijk. De weinig rooskleurige vermogenspositie van de Amsterdamse havenvennootschap noopt de directie tot de opmerking dat er eind 2016 ‘enige risico’s zijn met betrekking tot het voortbestaan van de onderneming’. Toch spreekt het bestuur van Ter haak Beheer tegelijkertijd de verwachting uit dat ‘de komende jaren een hogere omzet zal worden gerealiseerd, terwijl de kosten kunnen worden beperkt’.

Bij de Ter Haak Groep werkten over het boekjaar 2016 gemiddeld 61 vaste medewerkers tegen 51 in 2015. Het positief resultaat over 2016 van 742.000 euro) zal geheel worden toegevoegd aan de overige reserves van de groep.